Tag: Ashtanga Yoga

Image description

Thử thách bản thân tối đa cùng dynamic yoga

Dynamic yoga hay yoga vận động là loại hình yoga còn khá mới ở nước ta. Đây là một loại hình yoga đầy mạnh mẽ và thách thức, được xem là cấp độ tiếp theo của power yoga.