Điều khoản và điều kiện sử dụng LEEP.APP

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều Khoản và Điều Kiện” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều Kiện và Điều Khoản. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với Điều Kiện và Điều Khoản này, vui lòng không truy cập hoặc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng (như được định nghĩa dưới đây).

Điều Khoản và Điều Kiện này cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và CÔNG TY TNHH LEEP.APP một công ty được thành lập và được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316235382, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 82 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Công Ty”), liên quan đến việc cung cấp cho bạn dịch vụ sắp xếp lịch tập luyện cá nhân (“Dịch Vụ”) thông qua ứng dụng cài đặt trên các thiết bị di động có tên gọi “LEEP.APP” và/hoặc website https://leep.app/ và tất cả các website và ứng dụng liên kết thuộc sở hữu và vận hành duy nhất bởi Công Ty cho mục đích cung cấp Dịch Vụ (“Ứng Dụng”).

Công Ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc thay đổi Điều Kiện và Điều Khoản hoặc các chính sách liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công Ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những điều chỉnh, thay thế hoặc thay đổi Điều Kiện và Điều Khoản hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ sẽ có hiệu lực sau khi bản cập nhật được đăng tải trên Ứng Dụng. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét Điều Kiện và Điều Khoản một cách thường xuyên và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ sau khi Công Ty cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện, cho dù bạn có thực hiện việc xem xét các nội dung này hay không, sẽ được xem là việc bạn đồng ý và chấp nhận chịu sự ràng buộc của Điều Khoản và Điều Kiện sau khi được điều chỉnh, thay thế hoặc thay đổi.

1. Giới Thiệu

Thông qua Ứng Dụng, Công Ty cung cấp cho bạn (“Người Tập Luyện”) một nền tảng công nghệ có thể giúp Người Tập Luyện sắp xếp và lên lịch trình tập luyện fitness và yoga với người hướng dẫn tập luyện cá nhân, hoặc cung cấp cho bạn (“Người Hướng Dẫn Tập Luyện”) các thông tin và phương thức để lên lịch trình, thu thập và thiết lập liên hệ với Người Tập Luyện để cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện fitness và yoga.

2. Sử Dụng Dịch Vụ

Để sử dụng Dịch Vụ, bạn phải đăng ký và duy trì hoạt động của tài khoản Dịch Vụ của mình (“Tài Khoản”). Bạn cần lưu ý rằng Tài Khoản chỉ được cung cấp cho người từ 18 tuổi, hoặc ở độ tuổi trưởng thành khác theo pháp luật Việt Nam (nếu quy định lớn hơn 18 tuổi). Bạn chỉ có thể được cấp một Tài Khoản duy nhất, trừ trường hợp được cho phép bởi Công Ty dưới hình thức văn bản.

Việc đăng ký Tài Khoản yêu cầu bạn cung cấp cho Công Ty một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại di động và tuổi của bạn, cũng như cung cấp ít nhất một phương thức thanh toán có hiệu lực (thông qua thẻ tín dụng/thẻ thanh toán hoặc các kênh thanh toán hợp pháp khác).

Bạn đồng ý duy trì tính chính xác, đầy đủ và cập nhập của thông tin được sử dụng cho Tài Khoản của mình. Nếu việc duy trì tính chính xác, đầy đủ và cập nhập của thông tin Tài Khoản không được thực hiện, bao gồm cung cấp phương thức thanh toán hết hiệu lực hoặc không còn thời hạn, có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch Vụ hoặc Công Ty sẽ chấm dứt thỏa thuận này với bạn.

3. Cam Đoan và Bảo Đảm

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ theo các phương thức được hỗ trợ trên Ứng Dụng. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Ứng Dụng và phiên bản tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Ứng Dụng không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công Ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch Vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Ứng Dụng hỗ trợ. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý rằng:

(i) Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hành vi phát sinh từ Tài Khoản của mình, và đồng ý duy trì bảo mật tên Tài Khoản và mật khẩu hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Ứng Dụng và/hoặc tiếp cận sử dụng Dịch Vụ trong mọi trường hợp.
Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các bằng chứng nhận dạng để truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ và bạn đồng ý rằng mình có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ nếu từ chối cung cấp bằng chứng nhận dạng này.
(ii) Bạn không được ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài Khoản của mình, và không được chuyển nhượng hoặc tiến hành các hình thức khác tương tự Tài Khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.
(iii) Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ phù hợp với mục đích mà Dịch Vụ hỗ trợ và hợp pháp, bao gồm truy cập và sử dụng Ứng Dụng trên thiết bị cá nhân duy nhất liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn; và truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin, các tài liệu liên quan được cung cấp thông qua Dịch Vụ, duy nhất cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
(iv) Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo.
(v) Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo.
(vi) Bạn sẽ không có ý định hoặc hành động nào có thể gây ra sự bất đồng, phỉ báng, sỉ nhục, đe dọa, làm phiền hoặc bắt nạt đối với bất kỳ Người Tập Luyện, Người Hướng Dẫn Tập Luyện, Công Ty hoặc đối tác của Công Ty hoặc Ứng dụng;
(vii) Bạn không được tái thiết lập, chỉnh sửa, nhân bản dựa trên cơ sở phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, trưng bày ra công chúng, trình diễn trước công chúng, truyền tải, truyền phát hoặc các hình thức khai thác khác Ứng Dụng và Dịch Vụ trừ trường hợp được Công Ty cho phép.
(viii) Bạn không được tạo mã nguồn, đảo ngược, giải mã nguồn Ứng Dụng.
(ix) Bạn không được liên kết, sao chép, hoặc chép khung bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng.
(x) Bạn không được sử dụng hoặc chạy bất kỳ chương trình hoặc mã lệnh nhằm tách, thiết lập, nghiên cứu, hoặc khai thác dữ liệu thuộc bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng hoặc làm chậm quá mức hoặc cản trở hoạt động/ vận hành chức năng ở bất kỳ khía cạnh nào của Dịch Vụ.
(xi) Bạn không được thực hiện truy cập không được cấp thẩm quyền hoặc gây hư hại cho bất kỳ khía cạnh nào của Ứng Dụng và Dịch Vụ hoặc các hệ thống, mạng lưới liên quan.

• Đối với Người Tập Luyện

Ngoài các cam kết và đảm bảo quy định tại đây, với tư cách là Người Tập Luyện, bạn cam kết, đảm bảo, hiểu và đồng ý rằng:
(i) Bạn sẽ không liên hệ với Người Hướng Dẫn Tập Luyện vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ;
(ii) Bạn sẽ không sử dụng thông tin của Người Hướng Dẫn Tập Luyện vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ;
(iii) Bạn sẽ không hoặc không có ý định, cho dù là cố ý hay vô ý, gây ra thiệt hại đối với Người Hướng Dẫn Tập Luyện;
(iv) Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công Ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù là mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công Ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch Vụ bởi các khách hàng mới hoặc hiện tại;
(v) Bạn sẽ không quấy rối hoặc có hành vi không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty và/hoặc Người Hướng Dẫn Tập Luyện cho dù là bạn có thể có những mối quan ngại đối với Công Ty hoặc Người Hướng Dẫn Tập Luyện;
(vi) Bạn sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ mật khẩu của bạn hoặc mật khẩu của Người Tập Luyện khác, bao gồm thông tin cá nhân hoặc cho mục đích thu thập những thông tin cá nhân này;
(vii) Bạn sẽ không cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng Dịch Vụ bằng Tài Khoản của bạn hoặc Tài Khoản của Người Tập Luyện khác;
(viii) Bạn sẽ không đặt lịch tập luyện hoặc chia sẻ mã số đặt lịch tập luyện bằng Tài Khoản của bạn hoặc Tài Khoản của Người Tập Luyện khác cho bất kỳ người nào khác;
(ix) Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Ứng Dụng, Dịch Vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng Dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào Chính Sách Quyền Riêng Tư của Công Ty mà có thể được sửa đổi theo thời gian; và
(x) Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Người Tập Luyện khác, Người Hướng Dẫn Tập Luyện, Công Ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản và Điều Kiện này.

• Đối với Người Hướng Dẫn Tập Luyện

Ngoài các cam kết và đảm bảo quy định tại đây, với tư cách là Người Hướng Dẫn Tập Luyện, bạn cam kết, đảm bảo, hiểu và đồng ý rằng:
(i) Bạn đáp ứng và sẽ duy trì khả năng đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định và được phép cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện fitness hoặc yoga theo quy định pháp luật Việt Nam tại mọi thời điểm;
(ii) Bạn sở hữu, hoặc có quyền hoặc được quyền sử dụng địa điểm thực hiện dịch vụ hướng dẫn tập luyện phù hợp, hợp pháp và đáp ứng các điều kiện tập luyện theo quy định pháp luật Việt Nam;
(iii) Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là do hoạt động cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện;
(iv) Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật;
(v) Bạn sẽ không liên hệ với Người Tập Luyện cho mục đích nào khác ngoài mục đích hướng dẫn tập luyện fitness và yoga theo Ứng Dụng này;
(vi) Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công Ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, dù có hay không thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công Ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch Vụ bởi các Người Hướng Dẫn Tập Luyện mới hoặc Người Hướng Dẫn Tập Luyện hiện tại;
(vii) Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch Vụ sẽ phụ thuộc vào Chính Sách Quyền Riêng Tư của Công Ty mà có thể được sửa đổi tại từng thời điểm.

4. Thanh Toán

• Đối với Người Tập Luyện

Người Tập Luyện hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ sẽ làm phát sinh chi phí đối với dịch vụ hướng dẫn tập luyện fitness và yoga mà bạn nhận được từ Người Hướng Dẫn Tập Luyện (“Phí Hướng Dẫn Tập Luyện”).

Sau khi Người Tập Luyện lựa chọn Người Hướng Dẫn Tập Luyện và gói dịch vụ kèm theo (bao gồm số buổi luyện tập cùng Người Hướng Dẫn Tập Luyện), Phí Hướng Dẫn Tập Luyện cho gói dịch vụ sẽ được hiển thị trên Ứng Dụng.

Căn cứ vào lựa chọn của Người Tập Luyện, Phí Hướng Dẫn Tập Luyện sẽ được thanh toán tại thời điểm chọn mua và đầy đủ bằng thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc bằng ví điện tử hoặc bằng các phương thức khác có sẵn trên Ứng Dụng khi được áp dụng. Công Ty theo đó gửi đến Người Tập Luyện biên lai thanh toán qua thư điện tử của Người Tập Luyện.

Việc thanh toán Phí Hướng Dẫn Tập Luyện theo bất kỳ cách thức nào quy định như trên sẽ được xem là Người Tập Luyện thanh toán trực tiếp Phí Hướng Dẫn Tập Luyện cho Người Hướng Dẫn Tập Luyện. Phí Hướng Dẫn Tập Luyện sẽ bao gồm các loại thuế được áp dụng theo quy định pháp luật.

Phí Hướng Dẫn Tập Luyện sau khi được thanh toán bởi Người Tập Luyện sẽ được xem là hoàn tất việc thanh toán và sẽ không được hoàn lại, trừ trường hợp Công Ty có quy định khác. Người Hướng Dẫn Tập Luyện sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện khi Công Ty nhận được khoản thanh toán Phí Hướng Dẫn Tập Luyện đầy đủ từ Người Tập Luyện.
Người Tập Luyện có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của bạn đối với các quan hệ tranh chấp có liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ.

• Đối với Người Hướng Dẫn Tập Luyện

Phí Hướng Dẫn Tập Luyện được Công Ty thu hộ Người Hướng Dẫn Tập Luyện bao gồm phần phí sử dụng phần mềm mà Người Hướng Dẫn Tập Luyện phải thanh toán cho Công Ty.

Công Ty sẽ chuyển một phần có liên quan của Phí Hướng Dẫn Tập Luyện cho Người Hướng Dẫn Tập Luyện, được tính toán theo tỷ lệ dựa trên số lượng các buổi hướng dẫn tập luyện đã được thực hiện bởi Người Hướng Dẫn Tập Luyện và sau khi khấu trừ tất cả các khoản hoa hồng liêm quan, mà khoản tiền này được xem là thù lao cung cấp Dịch Vụ của Công Ty cho Người Hướng Dẫn Tập Luyện, theo tỷ lệ phần trăm được thỏa thuận giữa Người Hướng Dẫn Tập Luyện và Công Ty, các khoản thuế được áp dụng và các khoản chi phí phải thanh toán cho các bên thứ ba. Bất kỳ khoản thanh toán nào của Công Ty cho Người Hướng Dẫn Tập Luyện theo công thức được thỏa thuận tại điều này sẽ là khoản tiền ròng, cuối cùng và không có tranh chấp.

Phần Phí Hướng Dẫn Tập Luyện thực nhận sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Người Hướng Dẫn Tập Luyện không trễ hơn ba mươi (30) ngày sau khi Người Tập Luyện xác nhận về số lượng buổi tập luyện đã được thực hiện và sự hài lòng của Người Tập Luyện.

Công Ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các ưu đãi khuyến mại với các đặc điểm khác nhau và tỷ lệ khác nhau cho bất kỳ Người Tập Luyện nào, mà theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ do Người Hướng Dẫn Tập Luyện thực hiện. Công Ty có thể xác định hoặc thay đổi Phí Hướng Dẫn Tập Luyện khi Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cần thiết hoặc phù hợp với hoạt động kinh doanh.

5. Nội Dung Người Dùng

Bạn có thể sáng tạo, đăng tải hoặc chia sẻ các nội dung, đánh giá, nhận xét, tài liệu, dữ liệu, thông tin, chữ, ảnh và/hoặc các hình thức dữ liệu khác (“Nội Dung Người Dùng”) trên Ứng Dụng. Bạn đồng ý rằng mình sẽ không đăng, tải lên, truyền tải, chia sẻ, lưu trữ, sáng tạo hoặc công khai theo bất kỳ hình thức nào thông qua Dịch Vụ bất kỳ nội dung nào sau đây:

(i) Nội Dung Người Dùng được xem là phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, mang tính khiêu dâm, không đứng đắn, dâm ô, thô tục, khêu gợi, bạo lực, quấy rối, thù hận, đe dọa, xúc phạm, phân biệt đối xử, chống đối, lạm dụng, kích động, không trung thực, lừa gạt hoặc gây công kích khác;
(ii) Nội Dung Người Dùng được xem là bất hợp pháp hoặc trái quy định pháp luật, được xem là sẽ cấu thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn cho hành vi phạm tội hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào;
(iii) Nội dung người dùng có thể xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc bất kỳ quyền nào khác, của bất kỳ bên nào;
(iv) Các quảng cáo tự động, chiến dịch chính trị hoặc tin nhắn thương mại (SPAM) hoặc bất kỳ thông điệp chuỗi hoặc Nội Dung Người Dùng nào được thiết kế để lừa dối hoặc gian lận đối với người sử dụng Dịch Vụ;
(v) Thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số nhận dạng và số thẻ tín dụng;
(vi) Vi-rút, dữ liệu bẩn hoặc các tệp hoặc mã khác để phá hoại, phá vỡ hoặc gây hại, chương trình hoặc phần mềm khác được thiết kế để tự động can thiệp vào Dịch Vụ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty.
Trong mọi trường hợp, Công Ty có quyền xóa hoặc từ chối cho phép bạn đưa Nội Dung Người Dùng lên trang vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần cung cấp lí do, bao gồm Nội Dung Người Dùng mà Công Ty có toàn quyền quyết định là đã vi phạm các nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ. Công Ty có thể thực hiện những hành động này mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội Dung Người Dùng mà mình đăng tải. Công Ty không chịu trách nhiệm về Nội Dung Người Dùng và chỉ xác nhận tính xác thực của thông tin trong Nội Dung Người Dùng. Bạn ĐỒNG Ý rằng nếu có bất cứ cá nhân, tổ chức nào khiếu nại Công Ty liên quan đến Nội Dung Người Dùng mà bạn đăng thì trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn phải bồi thường và bảo vệ Công Ty trước mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm các loại phí và chi phí thuê luật
sư) phát sinh từ khiếu nại đó.
Bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được cung cấp bởi bạn sẽ thuộc quyền sở hữu của chính bạn. Tuy nhiên, bằng việc cung cấp Nội Dung Người Dùng, bạn cấp cho Công Ty một quyền trên toàn cầu, một cách vĩnh viễn, không hủy ngang có thể chuyển nhượng, miễn phí, kèm theo quyền tái cấp phép, sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, thiết lập nội dung phái sinh, chia sẻ, trưng bày và trình diễn trước công chúng, và các quyền khai thác khác theo bất kỳ hình thức đối với Nội Dung Người Dùng đó ở mọi thể thức và kênh phân phối hiện tại hoặc trong tương lai (bao gồm các vấn đề liên quan đến Dịch Vụ và hoạt động kinh doanh của Công Ty và các vấn đề liên quan đến các trang điện tử và dịch vụ của bên thứ ba), mà không cần thông báo đến hoặc có sự chấp thuận từ bạn, và Công Ty sẽ không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.
Bạn có thể chấm dứt sự cho phép này bằng cách xóa nội dung đã đăng hoặc tài khoản của mình. Tuy nhiên, nội dung sẽ tiếp tục xuất hiện nếu bạn đã chia sẻ với người khác và họ chưa xóa nội dung này.
Bạn nên đọc điều khoản Nội Dung Người Dùng này với Chính Sách Quyền Riêng Tư (có thể tìm thấy tại Ứng Dụng) để hiểu tốt và đầy đủ hơn về cách thức thu thập và sử dụng Nội Dung Người Dùng của Công Ty và các bên có liên quan.
Bằng việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ, bạn biết và bảo đảm rằng:
(i) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền đối với toàn bộ Nội Dung Người Dùng hoặc bạn có toàn quyền, quyền cấp phép, đồng ý và quyền chuyển nhượng cần thiết để cho phép Công Ty được quyền sử dụng Nội Dung Người Dùng nêu trên;
(ii) không một Nội Dung Người Dùng, hoặc sự trình bày, sự đăng tải, công bố hoặc bằng hình thức khác tương tự Nội Dung Người Dùng của bạn, hoặc quyền sử dụng Nội Dung Người Dùng của Công Ty theo sự cho phép bên trên sẽ tạo thành một vi phạm, sai phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc quyền hợp đồng, hoặc quyền công bố và bảo mật, hoặc sẽ dẫn đến sự vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào;
(iii) bạn cho phép Công Ty sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn trên Ứng Dụng bên cạnh hoặc liên quan đến quảng cáo, ưu đãi và các nội dung được tài trợ khác do Công Ty hiển thị trên các Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ của mình mà không cần trả thù lao cho bạn.
Công Ty luôn đánh giá cao phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về Dịch Vụ và Ứng Dụng, nhưng bạn hiểu rằng Công Ty có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không có nghĩa vụ bồi thường cho bạn đối với những nội dung này (giống như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp).

6. Cấp Quyền và Giới Hạn Quyền

Công Ty và các bên cấp quyền cho Công Ty, khi được áp dụng, sẽ cấp cho bạn quyền sử dụng mang tính có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, mang tính cá nhân giới hạn trong việc sử dụng Ứng Dụng vì mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại, phụ thuộc vào Điều Khoản và Điều Kiện này.
Bạn không được dùng Ứng Dụng để: (i) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (ii) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (iii) gửi tài liệu có chứa vi rút phần mềm, sâu máy tính, Trojan hourses hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (iv) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; (v) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của Ứng Dụng; hoặc (vi) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (vii) trốn tránh thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của Công Ty.

7. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Chỉ có Công Ty và các bên cấp quyền cho Công Ty, khi được áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ cung cấp.

Các Điều Khoản và Điều Kiện này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc các bên cấp phép của Công Ty. Tên Công Ty, logo Công Ty, logo của Dịch Vụ và/hoặc Ứng Dụng và logo của Công Ty vụ và tên sản phẩm liên quan đến Ứng Dụng là thương hiệu của Công Ty hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Ứng Dụng.

8. Bảo Mật

Mỗi Bên tại đây cam kết vào mọi thời điểm sẽ giữ bí mật tuyệt đối tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công Ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công Ty và các công ty liên kết của Công Ty, cũng như các thông tin liên quan đến bên cung cấp dịch vụ thứ ba đã được tiết lộ với bạn bởi Công Ty hoặc đại diện của Công Ty (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Hợp Đồng này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Công Ty hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết thỏa thuận này và sẽ không để lộ hoặc bằng cách khác để lộ cho bất kỳ bên nào khác về thỏa thuận này hoặc bất kỳ và tất cả các tài liệu hoặc bất kỳ phần liên quan khác. Các Bên theo đây chấp nhận và đồng ý rằng các cam kết bảo mật này sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp Đồng này.

9. Tương Tác Với Bên Thứ Ba

Ứng Dụng và Dịch Vụ có thể được cung cấp hoặc truy cập đồng thời với các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba (bao gồm quảng cáo) mà Công Ty không quản lý. Bạn biết rằng các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư khác sẽ được áp dụng khi sử dụng các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba này. Công Ty không xác nhận các nội dung và dịch vụ của bên thứ ba này và trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba này cung cấp.

Dịch Vụ và các quyền kèm theo đó sẽ được xem là tài sản của Công Ty. Không một quy định nào trong Điều Khoản và Điều Kiện hoặc việc sử dụng Dịch Vụ này của bạn được xem là cấp cho bạn bất kỳ quyền nào:
(i) đối với hoặc liên quan tới Dịch Vụ trừ những quyền được giới hạn đã nêu ở trên; hoặc
(ii) để sử dụng hoặc dẫn chiếu theo bất kỳ hình thức nào đến tên Công Ty, hoặc tên Ứng Dụng, biểu trưng (logo), sản phẩm và các tên dịch vụ, tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ.

Công Ty cung cấp Dịch Vụ cho bạn theo Điều Khoản và Điều Kiện này. Tuy nhiên, bạn ghi nhận rằng, một số bên thứ ba cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ.

10. Các Vấn Đề Về Dữ Liệu

Bạn có trách nhiệm truy cập vào mạng dữ liệu di động để sử dụng Dịch Vụ. Phí sử dụng mạng dữ liệu và tin nhắn có thể được tính nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ từ một thiết bị có thể sử dụng mạng không dây.

Bạn có trách nhiệm trang bị và cập nhập phần cứng hoặc thiết bị tương thích để truy cập và sử dụng Dịch Vụ và các Ứng Dụng và bất kỳ bản Dịch Vụ và Ứng Dụng đã được cập nhập sau đó.

Công Ty không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ nội dung nào của Dịch Vụ, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, Dịch Vụ có thể bị lỗi hoặc chậm trong quá trình sử dụng vì yếu tố Internet hoặc các tương tác điện tử khác.

11. Quyền Từ Bỏ, Giới Hạn Trách Nhiệm và Bồi Thường

Công Ty KHÔNG và cũng KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện fitness và yoga, và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào tương tự mà theo quy định pháp luật có thể được xem là hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao theo quy định pháp luật Việt Nam. Do đó, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với dịch vụ hướng dẫn tập luyện fitness và yoga mà Người Hướng Dẫn Tập Luyện cung cấp cho Người Tập Luyện. Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “có” và “hiện có”. Công Ty miễn trừ toàn bộ việc cam kết và bảo đảm, giải thích, ngụ ý hoặc quy định không được nêu ra tại Điều Khoản và Điều Kiện này, bao gồm các bảo đảm ngầm liên quan đến khả năng cung cấp dịch vụ, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể nào đó và việc không vi phạm các bảo đảm đó. Bên cạnh đó, Công Ty không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào liên quan đến độ tin cậy, tính hợp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc tính sẵn có của Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa được yêu cầu thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không phát sinh lỗi kỹ thuật.

Công Ty không cam kết về chất lượng, tính phù hợp, an toàn, hoặc năng lực của Người Hướng Dẫn Tập Luyện. Bạn đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của mình, và bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa nào có liên quan khác, sẽ thuộc về chính bạn trong mức giới hạn tối đa cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại nào dù là gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt hay thường gặp, xuất phát từ việc áp dụng các biện pháp phạt vi phạm hoặc là hệ quả của một hành vi nào khác, bao gồm việc thất thoát lợi nhuận, dữ liệu, chấn thương cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản liên quan đến, hoặc phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ, kể cả khi Công Ty đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra của những thiệt hại nêu trên. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tín nhiệm Dịch Vụ của bạn hoặc việc bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ; hoặc bất kỳ giao dịch hoặc mối quan hệ nào giữa Người Tập Luyện và Người Hướng Dẫn Tập Luyện, kể cả khi Công Ty đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra của những thiệt hại nêu trên.
Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự trì hoãn hoặc việc không thực hiện được bất kỳ hành động nào phát sinh từ các nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của Công Ty.

Người Tập Luyện có thể sử dụng Dịch Vụ để yêu cầu hoặc đặt lịch cho dịch vụ tập luyện fitness và yoga với Người Hướng Dẫn Tập Luyện, nhưng Người Tập Luyện đồng ý rằng Công Ty không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Người Tập Luyện liên quan đến các dịch vụ tập luyện được cung cấp bởi Người Hướng Dẫn Tập Luyện.

Người Tập Luyện đồng ý miễn trừ và giữ cho Công Ty và các người quản lý, giám đốc, nhân viên và đại lý của Công Ty khỏi bất kỳ khiếu naị, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm chi phí luật sư), phát sinh từ hoặc liên quan đến:
(i) việc sử dụng Dịch Vụ hoặc các dịch vụ, hàng hóa của Người Tập Luyện có được thông qua việc sử dụng Dịch Vụ;
(ii) sự vi phạm bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện nào của Người Tập Luyện;
(iii) việc sử dụng Nội Dung Người Dùng của Công Ty; hoặc
(iv) sự vi phạm của Người Tập Luyện đến quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Người Hướng Dẫn Tập Luyện.

12. Chuyển Nhượng

Bạn không được chuyển nhượng Điều Khoản và Điều Kiện này mà không được sự chấp thuận trước từ Công Ty. Công Ty sẽ chuyển nhượng Điều Khoản và Điều Kiện mà không cần sự đồng ý của bạn cho:
(i) công ty con hoặc bên có liên quan;
(ii) bên sở hữu vốn, quyền hoặc tài sản của Công Ty; hoặc
(iii) người kế nhiệm sau khi sáp nhập.
Bất kỳ chuyển nhượng nào nhằm vi phạm các quy định trên sẽ được xem là vô hiệu. Không một quan hệ nào bao gồm liên doanh, hợp danh, lao động, hoặc đại lý tồn tại giữa bạn, Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba sẽ được xem là kết quả của việc tham gia vào Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc thông qua việc sử dụng Dịch Vụ.

13. Điều Khoản Chung

Nếu một điều khoản nào của Điều Khoản và Điều Kiện này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, điều khoản đó sẽ được loại bỏ và các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc Công Ty không thực hiện bất kỳ quyền hoặc điều khoản của Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không được xem là Công Ty từ bỏ quyền và điều khoản đó trừ trường hợp Công Ty thừa nhận và đồng ý bằng văn bản.

Hợp Đồng này được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào về nội dung hoặc bản tiếng Việt của Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc trong trường hợp có mâu thuẫn, sự không rõ ràng, sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng, có tính ràng buộc và là bản cuối cùng. Bản tiếng Anh sẽ được sử dụng trong các thủ tục tố tụng. Bản tiếng Anh của Điều Khoản và Điều Kiện sẽ được gửi cho bạn khi bạn có yêu cầu bằng văn bản.

Điều Khoản và Điều Kiện này và các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định pháp luật Việt Nam. Bất kỳ thắc mắc, tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này, bao gồm bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt thỏa thuận, sẽ được phân xử và phán quyết cuối cùng bởi tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam theo các quy tắc trọng tài của VIAC tại thời điểm đó.
Tranh chấp sẽ được phân xử bởi ba trọng tài được lựa chọn theo quy tắc trọng tài của VIAC và ngôn ngữ phân xử trọng tài là tiếng Anh.